Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Privacy en de afvalpas: informatieplicht

15 maart 2017
Regelgeving & Standaards,
0 Reacties
Afvalpas privacy Monique Hennekens Waste Insight gastblogger

Met een afvalpas worden persoonsgegevens verwerkt, zoals adresgegevens of stortgegevens. Bij het gebruik van afvalpassen moet daarom worden voldaan aan de privacyregelgeving. Behalve de basisbeginselen die ik in mijn eerdere blogposts noemde, zoals doelbepaling, grondslag en de noodzakelijkheidseis, bestaat er de informatieplicht. Burgers moeten worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens met de afvalpas. Over deze informatieplicht gaat dit blog.


Monique Hennekens Hekkelman Advocaten gastblogger Waste Insight AFAS PieterBas Automatisering

Auteur Monique Hennekens is advocaat bij Hekkelman Advocaten. In een serie posts voor het Waste Insight-blog over privacy belicht ze voor de afvalindustrie de belangrijkste onderwerpen. Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacygebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als Europese privacyregelgeving en geeft zij regelmatig cursussen en (in house) trainingen. Op IT-gebied  begeleidt zij zowel leveranciers als afnemers bij diverse IT-projecten en bij het beoordelen of opstellen van contracten, zoals ERP (raam)overeenkomsten, hostingovereenkomsten, softwarelicenties en SLA’s.


Informatieplicht

Voordat met een afvalpas persoonsgegevens worden verwerkt, moeten burgers worden geïnformeerd. Het gaat onder meer om welke persoonsgegevens voor welk doel worden verwerkt, of deze gegevens worden verstrekt aan derden en wat de rechten van de burgers zijn. Deze informatie dient eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk te zijn. De informatie kan worden opgenomen in een brief bij het toesturen van de afvalpas, in een privacyverklaring op de website, met de vermelding van een hyperlink op de afvalpas of in een folder die huis aan huis wordt verspreid. De informatieplicht geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens, dus bijvoorbeeld ook via chips in minicontainers of bij kentekenregistratie bij een milieustraat.

Wie moet informeren?

De gemeente heeft de taak om afval in te (laten) zamelen en geldt als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. De gemeente moet aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Zij zal ervoor moeten zorgen dat de burgers worden geïnformeerd. De gemeente kan voor de afvalverwerking andere partijen inschakelen, zoals afvalinzamelaars of softwareleveranciers. Als deze partijen persoonsgegevens verwerken bij de uitvoering van hun diensten worden zij bewerkers genoemd. In een latere blogpost ga ik in op dit onderscheid en op de afspraken die gemaakt moeten worden tussen de betrokken partijen. De gemeente kan de burgers zelf informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens bij de afvalinzameling of bijvoorbeeld afspreken dat de afvalinzamelaar dat doet.

Informatieplicht onder de komende privacyregelgeving

De Europese privacyverordening, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018 in alle landen van de Europese Unie en zal de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. De tekst is in mei 2016 vastgesteld. In de verordening staat een opsomming van de informatie die aan de burger verstrekt moet worden. Bij het opstellen van een privacyverklaring, informatiebrief of folder over de verwerking van persoonsgegevens kan het beste die opsomming worden gevolgd. Daarmee wordt ook voldaan aan de huidige privacyregelgeving.

De volgende informatie dient te worden verstrekt:

 1. Contactgegevens van de gemeente
 2. Eventueel de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 3. De doelen van de verwerking en de wettelijke grondslag (zie daarvoor mijn eerdere blogposts over de doeleinden en de grondslag bij de afvalpas)
 4. Verstrekking aan derden, zoals de afvalinzamelaar of softwareleverancier
 5. Of de persoonsgegevens naar landen buiten de EU worden doorgegeven (denk bijvoorbeeld aan cloudopslag in de Verenigde Staten) en welke waarborgen daarvoor zijn getroffen
 6. Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard of de criteria om de bewaartermijn te bepalen
 7. De rechten van de burger
 8. De mogelijkheid voor de burger om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 9. Of de burger verplicht is persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als deze gegevens niet worden verstrekt
 10. Eventuele aanvullende informatie indien de verwerking is gebaseerd op toestemming of gerechtvaardigd belang
 11. Indien van toepassing informatie over ‘profilering’

Risico’s als de burger niet wordt geïnformeerd

Het verwerken van persoonsgegevens via een afvalpas of via chips in minicontainers zonder de burger te informeren, is in strijd met de privacyregelgeving. Dat betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete zou kunnen opleggen. Dat gebeurt meestal alleen na een verzoek van een burger. Ervaring leert dat burgers sneller geneigd zijn een handhavingsverzoek in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als zij niet goed worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Extra belangrijk dus om te voldoen aan de informatieplicht.

Conclusie

Als persoonsgegevens worden verwerkt via de afvalpas, via chips in minicontainers of op andere wijze bij de afvalinzameling, zal de burger daarover moeten worden geïnformeerd. De informatie moet duidelijk zijn en makkelijk toegankelijk. Dat kan bijvoorbeeld via een informatiefolder of via een privacyverklaring op de website van de gemeente of afvalverwerker met vermelding van de hyperlink op de afvalpas of de minicontainer.

Meer weten?

Lees meer over de wettelijke informatieplicht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit is een blogpost in een serie over privacy in de afvalindustrie. De eerdere blogposts van Monique gingen over:
Persoonsgegevens verwerken in de afvalbranche, wat houdt dat in?
Afvalpas? Leg eerst de doeleinden vast!
Persoonsgegevens verwerken met een afvalpas: wat is de grondslag?
Privacy en de afvalpas: verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk

Haar volgende blogpost gaat over: ‘beveiliging persoonsgegevens in de afvalbranche’. Wilt u meer weten over privacy in de Nederlandse afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x